สี่หน้าที่ของสตรีไทย

รวบรวมลิขิตข้อธรรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสตรีไทย โดยพระเดชพระคุณพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ตามอุเทศแห่งพระราชดำรัส ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์ผู้ทรงสถาปนาวันสตรีไทย ซึ่งโปรดเกล้าฯ พระราชทานไว้ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๖

แบ่งปัน