สยามสามไตร

ในสังคมชาวพุทธเรานั้น เรื่องนี้เป็นปัญหามาก คือว่า พระพุทธเจ้าทรงสอนหลักธรรมไว้มากมาย และบางทีเราก็เรียนกันเยอะแยะไปหมด แต่ในชีวิตที่เป็นจริงนี้ ไม่รู้จะจับอันไหนมาทำมาใช้ ไปๆ มาๆ ชาวพุทธก็เลยไม่มีจุดร่วม โดยเฉพาะไม่มีหลักการอะไรที่ยึดถือร่วมกัน

แบ่งปัน