รู้จักพระไตรปิฎก ให้ชัด ให้ตรง

จะเอาพุทธวจนะต้องรู้จักพระไตรปิฎกจริงๆ ไม่ใช่รู้แค่ว่านี่พระไตรปิฎก แต่รู้จักอย่างชัดเจนว่า พระไตรปิฎกฉบับไหนคือแค่ไหน เป็นอย่างไร

แบ่งปัน