มองสันติภาพโลก ผ่านภูมิหลังอารยธรรมโลกาภิวัตน์

ปัญหาความขัดแย้ง ตลอดจนสงคราม มีศักยภาพที่จะรุนแรงยิ่งกว่าความขัดแย้งด้านลัทธินิยม หรืออุดมการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองเสียอีก เพราะเขาไม่อาจแม้แต่จะยกเอาตัวปัญหาขึ้นมาพูดจาทำความเข้าใจกัน

แบ่งปัน