มหาจุฬาฯ งามสง่าสดชื่น กลางทะเลแห่งคลื่นลม

วิวัฒนาการของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่าผ่านการรำลึกถึง เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

แบ่งปัน