พัฒนาสังคมไทย ด้วยความรู้เข้าใจไตรภูมิ / Developing Thai Society with a Thorough Knowledge and Understanding the Three Planes

คติแห่งการหลุดพ้นจากไตรภูมิ (การพ้นจากอำนาจของอามิสและความยึดติดทุกรูปแบบ) พร้อมทั้งหลักกรรมและไตรลักษณ์ ก็ยังเป็นอุดมคติและอุดมการณ์ของสังคมไทยได้อย่างเหมาะสม สามารถนำมาใช้เป็นแนวนำทางในการพัฒนาสังคมโดยถูกทางและชอบธรรมได้

แบ่งปัน