พระไตรปิฎกอยู่นี่: อยู่ที่ชวนกันไม่ประมาทในการศึกษา

เรื่องที่มีท่านผู้ถือตามพระไตรปิฎกแปลภาษาไทยบอกว่า ศีลของพระ ที่เรียกว่าสิกขาบทในพระปาติโมกข์ มี ๑๕๐ ข้อถ้วนๆ ไม่ใช่ ๒๒๗ แล้วจะเอาอย่างไร?

แบ่งปัน