ประชาธิปไตยจริงแท้…คือแค่ไหน

ผู้ที่ต้องการประชาธิปไตย จะต้องคิดพิจารณาให้ลึกซึ้งลงไปถึงเรื่องเนื้อหาสาระของประชาธิปไตยด้วย มิไช่จะนึกถึงเพียงแต่รูปแบบ ถ้าวนเวียนกันอยู่แต่ในเรื่องรูปแบบแล้ว ประชาธิปไตยก็คงเจริญก้าวหน้าไปด้วยดีไม่ได้

แบ่งปัน