ธรรมนูญชีวิต / A Constitution for Living

หนังสือฉบับ ๒ ภาษา (ไทย – อังกฤษ) ว่าด้วยความสุขอันชอบธรรมที่ผู้ครองเรือนควรมี หรือความสุขที่ชาวบ้านควรพยายามทำให้เกิดขึ้นแก่ตนอยู่เสมอ

แบ่งปัน