ธรรมนูญชีวิต พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม

วินัยชาวพุทธเป็นเกณฑ์อย่างต่ำ สำหรับการดำเนินชีวิตของชาวพุทธ ส่วนธรรมนูญชีวิตเป็นประมวลหลักธรรมทั่วไป เพื่อการดำเนินชีวิตทีดีงาม

แบ่งปัน