ทุกข์สำหรับเห็น แต่สุขสำหรับเป็น

พระพุทธเจ้าสอนแต่รู้ให้เท่าทันทุกข์เพื่อที่จะแก้ไขได้ มรรคต่างหากที่เรามีหน้าที่ปฏิบัติลงมือทำให้มีให้เป็น

แบ่งปัน