ถ้ารู้จักพระพุทธศาสนา ความสุขต้องมาทันที

พุทธศาสนิกชน ต้องจับหลักของกิจหรือหน้าที่ต่ออริยสัจนี้ให้ได้

แบ่งปัน