ตื่นเถิดชาวไทย

ทั้งหมดนี้จะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อคนไทยตื่นตัวขึ้นมา ด้วยความตื่นตัวทางปัญญา มีจิตใจที่เข้มแข็งและมีความปรารถนาดี

แบ่งปัน