ตามทางพุทธกิจ

พระพุทธเจ้าตรัสว่า ธมฺมปีติ สุขํ เสติ แปลว่า ผู้อิ่มใจในธรรม ย่อมนอนเป็นสุข หรือว่าอยู่เป็นสุข

แบ่งปัน