ตอบ ดร.มาร์ติน: ดลถิ่นอริยชน สตรีหลุดพ้น ขึ้นเหนือมหาพรหม

แต่โสดาปัตติผล (ขึ้นไปจนเป็นพระอรหันต์) ที่เป็นเนื้อแท้ของชีวิต เป็นปรมัตถ์ เป็นของประเสริฐจริงนี้ ก็อย่างที่รู้กันอยู่ว่า ไม่มีการแบ่งแยก ไม่ว่าหญิงหรือชาย ไม่ว่าใคร ก็พัฒนาชีวิตให้ถึงได้ เป็นความเสมอภาคที่แท้จริง

แบ่งปัน