ความสุขที่สมบูรณ์

สิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ตามธรรมดา มันก็เป็นไป ถ้าเรารู้ทัน ก็เห็นไปตามกฏธรรมชาติ แต่ถ้าเราไม่รู้เท่าทัน เรามองไม่ทัน ก็เกิดทุกข์ทันที

แบ่งปัน