การแพทย์ยุคใหม่ในพุทธทัศน์

หนังสือที่รวบรวมธรรมกถา หลากหลายแง่มุมในเรื่องเกี่ยวกับการแพทย์ ที่ผู้เขียนเคยแสดงไว้ในโอกาสต่างๆ รวม ๑๖ เรื่อง ครอบคลุมเนื้อหาทั้งในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์ เทคโนโลยีทางการแพทย์ การช่วยเหลือผู้ป่วย รวมไปถึงแง่มุมในด้านสังคม

แบ่งปัน