การศึกษาทั่วไปเพื่อสร้างบัณฑิต

ความเป็นบัณฑิตอยู่ที่ไหน ก็อยู่ที่คุณสมบัติในตัวคน และการสร้างคุณสมบัติของตัวคนที่แหละ ที่เป็นเป้าหมายของวิชาศึกษาทั่วไป

แบ่งปัน