ที่มาของโครงการ

ในปัจจุบันมีกุลบุตรผู้สนใจคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มีจิตศรัทธาเข้ามาอุปสมบทเป็นจำนวนมากตามวัดต่างๆแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายที่เมื่อเข้ามาบวชแล้วหลายคนไม่ได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้อย่างเต็มที่เนื่องจากมีหลายวัดที่ยังขาดพระอาจารย์ที่จะอบรมสั่งสอนเพราะพระมีน้อยและติดกิจหลายๆอย่างหลายวัดยังขาดสื่อธรรมที่สามารถสื่อให้คนรุ่นใหม่เข้าใจได้อย่างมีเหตุผลและเป็นระบบตลอดจนความรู้และคำสอนที่อธิบายพระพุทธศาสนาแบบประยุกต์เข้ากับชีวิตประจำวันของคนสมัยใหม่ทำให้การบวชเรียนของหลายๆคนนั้นได้เพียงแค่การเปลี่ยนมานุ่งห่มจีวรทำวัตรสวดมนต์  บิณฑบาต เท่านั้น แต่ไม่ได้ศึกษาและปฏิบัติอย่างที่ควรจะได้รับจากการบวช จากการที่ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวหลังจากที่ได้รับทราบจากการสนทนากับพระอาจารย์ครรชิต คุณวโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน ระหว่าง
นั่งรอขึ้นเครื่องบินที่สนามบินมิงกะลาดงในกรุงย่างกุ้งประเทศพม่าเมื่อวันที่๒๑มีนาคม๒๕๕๓คุณพัชธรกิตินุกูลศิลป์และคุณวิเชียรแซ่ฉั่วจึงได้ปรึกษากับพระอาจารย์ครรชิตเรื่องการจัดทำโครงการสื่อธรรมเพื่อถวายให้กับสำนักเรียนและวัดต่างๆใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนพระบวชใหม่ซึ่งถ้าหากพระอาจารย์ที่สอนติดกิจจะได้มอบหมายให้พระบวชใหม่ได้ไปศึกษาด้วยตนเองได้อันจะเป็นประโยชน์ต่อพระบวชใหม่และพระศาสนาต่อไปในระยะยาว

ดังนั้นหลังจากกลับมาจากพม่าคุณพัชธรจึงได้ไปกราบนมัสการปรึกษาพระอาจารย์ครรชิตเพื่อคัดเลือกหนังสือและซีดีสื่อธรรมที่พระบวชใหม่ควรเรียนรู้รวมทั้งที่จะเป็นประโยชน์กับพระอาจารย์ที่ต้องสอนพระบวชใหม่หลังจากได้คัดเลือกนำมาจัดเป็นหมวดหมู่แล้วพระอาจารย์ครรชิตได้นำเรื่องโครงการไปกราบเรียนปรึกษากับพระเดชพระคุณพระพรหมคุณาภรณ์ (.. ปยุตฺโต) ซึ่งพระเดชพระคุณฯ ได้เมตตาให้ข้อเสนอแนะ และได้เมตตาตั้งชื่อโครงการเผยแพร่สื่อธรรมชุดนี้ว่าบวช เรียนชุดนี้ ตัวก็ได้บุญ บุญคุณก็ได้ตอบแทนพ่อแม่เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓  หลังจากรวบรวมข้อมูลหนังสือและซีดีของพระเดชพระคุณฯ ทำจดหมายของอนุญาตจัดพิมพ์และจัดทำซีดีดังกล่าว พระเดชพระคุณฯ ได้เขียนคำอนุโมทนาและอนุญาตให้จัดพิมพ์หนังสือ และจัดทำซีดีของพระเดชพระคุณฯ เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานได้เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓

ทางคณะผู้จัดทำโครงการขอกราบขอบพระคุณพระภิกษุวัดญาณเวศกวันและกัลยาณมิตรทั้งหลายที่ช่วยเหลือและอนุเคราะห์โครงการจนประสบความสำเร็จอาทิพระครูปลัดสุวัฒนาพรหมคุณได้เมตตาค้นหาต้นฉบับหนังสือบางส่วนให้กับทางโครงการพระมาโนชธมฺมครุโกช่วยดำเนินการเรื่องการจัดทำซีดีพระชัยยศพุทฺธิวโรและพระอิสราฐานิสฺสโรช่วยออกแบบปกหนังสือผศ.ดร.ชมชื่น สมประเสริฐ ช่วยจัดทำแบบประเมินการเรียนรู้สื่อธรรม  คุณวุฒิชัย กิตินุกูลศิลป์ ช่วยติดต่อจัดหากระเป๋าใส่ซีดี และกัลยาณมิตรอีกหลายท่านที่ไม่สามารถเอ่ยนามได้หมดในที่นี้ที่ได้สละเวลา แรงกาย และปัจจัยในการร่วมกันจัดทำโครงการเผยแผ่สื่อธรรมนี้จนประสบความสำเร็จ ขออนุโมทนาในบุญกุศลของทุกๆ ท่านที่ได้ช่วยกันเผยแผ่พระศาสนา และสืบทอดคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้คงอยู่ยาวนานสืบไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ

. เพื่อจัดทำสื่อธรรมที่พระภิกษุสงฆ์ โดยเฉพาะภิกษุบวชใหม่ ตลอดจน
สามเณร และผู้สนใจทั่วไปสามารถใช้ประกอบในการศึกษาหลักคำสอน
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างลึกซึ้งกว้างขวาง และสามารถใช้ศึกษา
และปฏิบัติได้ด้วยตนเองถวายแด่สำนักเรียน วัด พระภิกษุสงฆ์ สามเณร
และมอบให้แด่สถาบัน องค์กร หน่วยงานที่มีความสนใจ

. เพื่อจัดทำสื่อธรรมประกอบการเรียนการสอนสำหรับพระอาจารย์ที่ทำ
หน้าที่สอนได้นำไปศึกษาเป็นข้อมูลเพื่อนำไปสั่งสอนแก่พระภิกษุ สามเณร
นักเรียน คฤหัสถ์ และผู้ที่สนใจใฝ่ธรรมทั้งหลายต่อไป ถวายแด่สำนักเรียน
วัด พระภิกษุสงฆ์ สามเณร และผู้สนใจทั่วไป

. เพื่อให้พระภิกษุบวชใหม่ได้ศึกษามีความรู้ความเข้าใจพระพุทธศาสนา
อย่างถูกต้อง ทั้งในด้านปริยัติ และปฏิบัติ สามารถนำความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตสมกับที่มีจิตศรัทธาตั้งใจเข้ามาบวชเรียน

. เพื่อแก้ความเข้าใจผิด ความหลงงมงาย ตลอดจนการกล่าวอ้างคำสอนที่
ไม่ใช่หลักพระพุทธศาสนา และเพื่อส่งเสริมให้มีการศึกษาหลักของ
พระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง แม่นยำ เพื่อช่วยรักษาหลักคำสอนของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ถูกต้องให้คงอยู่ยาวนานสืบต่อไป

. เพื่อเผยแพร่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งในด้านหลักการสำคัญ
การปฏิบัติ ประวัติความเป็นมา การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและใน
สังคม ที่พระเดชพระคุณพระพรหมคุณาภรณ์ (..ปยุตฺโต)  แสดงเอาไว้
ให้แพร่หลาย

ผู้ดำเนินการโครงการ
คุณพัชธร กิตินุกูลศิลป์ ๐๘๑ ๘๔๒ ๐๕๗๔ : tasaikanok@yahoo.co.th
คุณวุฒิชัย กิตินุกูลศิลป์ ๐๘๙ ๑๗๗ ๑๗๘๐ : moostat@gmail.com
คุณผุสดี ชนินพร ๐๘๖ ๓๐๗ ๗๑๐๙ : kobtupupha@yahoo.com
คุณพิชาวดี เจริญวาสนาดำรง ๐๘๑ ๘๑๑ ๔๙๐๕ : pichawadee@udomsuksa.ac.th

หนังสือขออนุญาตจัดพิมพ์

บริษัท ท่าทรายกนก ( ๒๐๐๐ ) จำกัด
เลขที่ ๒๐ ถนนบางบอน ๓ แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐

โทร . ๐๒-๘๐๖-๔๖๙๒-๓ / ๐๒-๘๐๖-๕๓๖๙ แฟกซ์ ๐๒-๘๐๖-๕๓๙๙

วันเสาร์ที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

เรื่อง  ขออนุญาตจัดพิมพ์หนังสือจัดทำดีวีดีและซีดีสื่อธรรมเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานในโครงการ “บวช เรียนชุดนี้ ตัวก็ได้บุญ บุญคุณก็ได้ตอบแทนพ่อแม่”

กราบนมัสการ   พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

โครงการ “บวช เรียนชุดนี้ ตัวก็ได้บุญ บุญคุณก็ได้ตอบแทนพ่อแม่” ได้จัดทำมาถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นปีที่ ๗ ได้จัดทำสื่อธรรมะเพื่อเผยแผ่ทุกปี ยกเว้นปี ๒๕๕๕ เนื่องจากอุทกภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแผ่สื่อธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระเดชพระคุณฯ ได้นำมาแสดงไว้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และเป็นระบบ เหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ใช้ในการศึกษา เพื่อถวายให้พระภิกษุสงฆ์ พระอาจารย์ พระภิกษุบวชใหม่ ตลอดจนผู้สนใจในธรรมที่อยู่ตามสำนักเรียน และวัดต่างๆ ได้นำไปศึกษา ปฏิบัติ และเผยแผ่ให้พุทธศาสนิกชนต่อไปนั้น ปรากฏว่ามีพระภิกษุสงฆ์จากวัดต่างๆ ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก และได้สอบถามมาเป็นระยะๆ มีรายละเอียดการจัดทำและเผยแผ่ดังนี้

• ปี ๒๕๕๓ ได้ดำเนินการถวายแล้ว ๒,๐๐๐ วัด
• ปี ๒๕๕๔ ได้ดำเนินการถวายแล้ว ๔,๐๐๐ วัด
• ปี ๒๕๕๖ ได้ดำเนินการถวายแล้ว ๒,๐๐๐ วัด
• ปี ๒๕๕๗ ได้ดำเนินการถวายแล้ว ๓,๓๐๐ วัด
• ปี ๒๕๕๘ ได้ดำเนินการถวายแล้ว ๓,๕๐๐ วัด

ข้าพเจ้า นางสาวพัชธร กิตินุกูลศิลป์ และนายวิเชียร แซ่ฉั่ว พร้อมด้วยทีมงานรู้สึกภูมิใจและปลื้มปีติที่ได้ร่วมกันทำงานเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนามาถึงปีที่ ๗ แล้ว

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ นี้ข้าพเจ้าและทีมงานมีความประสงค์จะจัดพิมพ์หนังสือและจัดทำดีวีดีเผยแผ่เป็นธรรมทาน เพื่อให้การเผยแผ่มีความทั่วถึงไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศและมีความต่อเนื่อง โดยจะจัดส่งให้วัดที่ได้ทำการคัดเลือกและสอบถามแล้วว่ามีความสนใจที่จะรับไปศึกษาและเผยแผ่จริงๆ จำนวน ๔,๐๐๐ วัด โครงการในปีนี้จะจัดทำหนังสือทั้งหมด ๑๐ เรื่อง คือ

๑. ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ภาค ๑ วางฐานชีวิตแห่งการศึกษา (ตอน ๑-๖ ใน ๖๐ ตอน)
๒. ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ภาค ๒ แค่ดูเปลือกถ้ามองเป็นก็เห็นพระพุทธศาสนา (ตอน ๗-๑๔ ใน ๖๐ ตอน)
๓. การแพทย์ยุคใหม่ ในพุทธทัศน์
๔. สถานการณ์พระพุทธศาสนา : พลิกหายนะเป็นพัฒนา
๕. วันสำคัญของชาวพุทธไทย
๖. ภัยแห่งพระพุทธศาสนา ความรู้เพื่อพัฒนาการนับถือศาสนาของคน
๗. คนไทยสู่ยุคไอที
๘. สยามสามไตร สู่อนาคตที่สดใส ด้วยการศึกษาไทยวิถีพุทธ
๙. ชีวิตคู่ที่มีคุณค่า
๑๐. ธุดงค์ ทำอะไร ที่ไหน เพื่ออะไร?

ดีวีดีสื่อธรรม ๑ ชุดมี ๒ แผ่น คือดีวีดีเสียงอ่านหนังสือพุทธธรรมของพระเดชพระคุณพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ที่พระอาจารย์กฤช ได้อ่านบันทึกเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทาน

สำหรับหนังสือ ธุดงค์ ทำอะไร ที่ไหน เพื่ออะไร? ซึ่งจะขอจัดพิมพ์จำนวน ๘,๐๐๐ เล่ม เพื่อถวายวัดในโครงการฯ จำนวน ๔,๐๐๐ เล่ม ที่เหลือจะแจกเป็นธรรมทานให้กับประชาชนที่สนใจ เพราะที่ผ่านมามีการถามถึงเรื่องนี้มามากพอสมควร

จึงกราบนมัสการมาเพื่อขออนุญาตจัดพิมพ์หนังสือ และจัดทำดีวีดีสื่อธรรมดังกล่าวเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานในโครงการ “บวช เรียนชุดนี้ ตัวก็ได้บุญ บุญคุณก็ได้ตอบแทนพ่อแม่” ต่อไป

กราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง

(พัชธร กิตินุกูลศิลป์)

สำนักพิมพ์ผลิธัมม์ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดพิมพ์หนังสือ ๑๐ ชื่อเรื่องในโครงการนี้ ประจำปี ๒๕๕๙ ดังนี้

ธรรมะ

ชาวพุทธควรรู้

สยามสามไตร

ธรรมะ