สำนักพิมพ์ผลิธัมม์

มุ่งผลิตหนังสือแนวธรรมะ ปัจจุบันจัดพิมพ์หนังสือที่เป็นธรรมนิพนธ์ มาแล้วมากกว่า 100 เรื่อง

ผู้สนใจทั่วไปสามารถสั่งพิมพ์ได้ตามจำนวนที่ต้องการ เพื่อใช้ในวาระต่างๆ ด้วยคุณภาพงานที่ได้มาตรฐาน รวดเร็ว ในราคายุติธรรม

หมายเหตุ

• หนังสือธรรมะที่สำนักพิมพ์ผลิธัมม์จัดพิมพ์นั้น ไม่มีจำหน่ายปลีก

• หากสนใจ รับหนังสือ ธรรมนิพนธ์ของ “สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)” แบบให้เปล่า กรุณาติดต่อขอรับได้ที่วัดญาณเวศกวัน (รายละเอียด คลิกที่นี่)

• หากสนใจ จัดพิมพ์หนังสือ ธรรมนิพนธ์ของ “สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)” กรุณาติดต่อขออนุญาตได้ที่วัดญาณเวศกวัน (รายละเอียด คลิกที่นี่)

• หากสนใจจัดพิมพ์หนังสือธรรมะของผู้เขียนท่านอื่นๆ กรุณาระบุมาในแบบฟอร์มนี้ค่ะ

ธรรมะ

ชาวพุทธควรรู้

สยามสามไตร

ธรรมะ
ธรรมะ
ธรรมะ
ธรรมะ
ธรรมะ
ธรรมะ
ธรรมะ
ธรรมะ
ธรรมะ

การปฏิบัติธรรม

สมาธิแบบพุทธ

ธรรมะ
ธรรมะ
ธรรมะ
ธรรมะ

สุขภาพ ความเจ็บป่วย

กายหายไข้ ใจหายทุกข์

ธรรมะ

งานเกษียณ ฉลองอายุ วันเกิด

ธรรมนูญชีวิต / A Constitution for Living

ธรรมะ

งานศพ ระลึกถึงผู้ล่วงลับ

คติธรรมแห่งชีวิต